กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญต่อ กนอ. ทั้ง 8 กลุ่ม

Stakeholder กนอ.                            อ้างอิง : แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวของ กนอ. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2566)         

                                                                                      กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน

กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน

เอกสารที่เกียวข้อง
Icon
รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การสำรวจความพึงพอใจและอื่น ๆ ของลูกค้า ประจำปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 8.40 Mb. ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การสำรวจความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมฯปัจจุบันและพื้นที่จัดตั้งขยายฯ ประจำปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.72 Mb. ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การสำรวจความพึงพอใจและอื่น ๆของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่สำคัญ ประจำปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.69 Mb. ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Banner Border