ชุมชนสัมพันธ์ CSR

กนอ. ให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้นำหลักการตามมาตรฐานสากล ISO 26000 มาเป็นกรอบการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และโครงการต่างๆ ในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กนอ. มาตั้งแต่ปลายปี 2562 เรื่อยมา

Icon
09
07.2567
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1

กนอ. จัดการประชุมระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการศึกษาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรม (Social Impact Assessment : SIA) ภายใต้สถาบัน กนอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมแนวคิดและมุมมองของผู้บริหาร กนอ. ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม ซึ่งจะนำมาเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป

Image Icon
1
Image Icon
0
TAG :
SIA Social Impact Assessment การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
Icon
13
06.2567
ISB Roadshow ครั้งที่ 4 โครงการยกระดับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2567

กนอ. จัดกิจกรรม ISB Roadshow ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2567 (I-EA-T Sustainable Business 2024) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) บูรณาการมาตรฐานความยั่งยืนด้วยการเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ Impact Report ได้ตามเกณฑ์ SDG/ESG 2) ยกระดับการผลิตและการบริการไปสู่ Smart & Sustainable และ 3) เรียนรู้จากกรณีศึกษาการขยาย Social Impact กับ ISB Lists

Image Icon
6
Image Icon
0
TAG :
ISB ยกระดับผู้ประกอบการ เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน I-EA-T Sustainable Business 2024 ISB Lists ISB Roadshow ISB Awards
Icon
13
06.2567
ISB Roadshow ครั้งที่ 3 โครงการยกระดับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2567

กนอ. จัดกิจกรรม ISB Roadshow ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2567 (I-EA-T Sustainable Business 2024) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพิ่มโอกาสในการขยายฐานการตลาดไปสู่ตลาดสีเขียว (Green Market Segment) 2) ส่งเสริมให้เกิดคุณค่าและผลตอบแทนร่วม ทั้งทางการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม 3) เกิดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานองค์กรยั่งยืนระดับสากล - SDGs World Benchmark 4) สร้าง Impact Report ได้ตามเกณฑ์ SDG/ESG 5) มีกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อม ทิศทางนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และ 6) ขับเคลื่อนวัฒนธรรม สู่ Impact ที่เป็นรูปธรรม

Image Icon
4
Image Icon
0
TAG :
ISB ยกระดับผู้ประกอบการ เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน I-EA-T Sustainable Business 2024 ISB Lists ISB Roadshow ISB Awards
Icon
27
05.2567
ISB Roadshow ครั้งที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2567

กนอ. จัดกิจกรรม ISB Roadshow ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2567 (I-EA-T Sustainable Business 2024) เพื่อ 1) เร่งปรับตัวสู่สถานการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจและความยั่งยืนทั่วโลก 2) เรียนรู้ จาก ISB Coach รายองค์กร ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การบรรลุ KPI ช่วยธุรกิจเติบโต และโลกดีขึ้น 3) รายงาน ตามมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่น ผลักดันการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4) ร่วมมือ ISB Community ผนึกพลังภาคี ยกระดับ Value Chain และนโยบายส่งเสริม

Image Icon
6
Image Icon
0
TAG :
ISB ยกระดับผู้ประกอบการ เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน I-EA-T Sustainable Business 2024 ISB Lists ISB Roadshow ISB Awards
Icon
23
05.2567
กนอ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสำรวจความต้องการ ความกังวลและความคาดหวัง (VOSs) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ. ประจำปี 2567

กนอ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสำรวจความต้องการ ความกังวลและความคาดหวัง (VOSs) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ. ประจำปี 2567 เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวของ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 – 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2568 รวมถึงนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสายงาน/ฝ่ายงาน ให้สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีความรับผิดชอบ และนำไปสู่การยกระดับการบริหารจัดการสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

Image Icon
13
Image Icon
0
TAG :
VOSs ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Enablers การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความกังวล ความคาดหวัง
Icon
15
05.2567
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการ ความกังวลและความคาดหวัง (VOSs) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ. และสายงาน/ฝ่ายงาน

กนอ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และความต้องการ ความกังวลและความคาดหวัง (VOSs) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ. และสายงาน/ฝ่ายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และความต้องการ ความกังวลและความคาดหวัง (VOSs) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ. ของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2567) ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Module 1 : การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Image Icon
9
Image Icon
0
TAG :
VOSs ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Enablers การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Icon
28
08.2566
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Let’s Zero Together

กิจกรรรมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ กนอ. ได้ดำเนินการปลูกต้นโกงกาง และต้นแสมขาว จำนวน 10,000 ต้น ซึ่งจะสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 27.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี สร้างความหลากหลายทางชีวภาพในด้านระบบนิเวศ ด้านชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของสัตว์ทะเลให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ของ กนอ. และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

Image Icon
35
Image Icon
0
TAG :
ปลูกป่าชายเลน ความหลากหลายทางชีวภาพ Let’s Zero Together กนอ. I-EA-T ปลูกเพื่อลด ยั่งยืน
Icon
17
09.2564
นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน SaKaeo Run Together 2020

นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน SaKaeo Run Together 2020

Image Icon
42
Image Icon
0
Icon
13
09.2564
ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

Image Icon
65
Image Icon
0
12
09.2564
นโยบายด้าน CSR ของ กนอ. (ทบทวนปีงบประมาณ 2566)
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border