Icon
14
02.2566
โครงการปลูกป่าต้นแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นิคมอุตสาหกรรม Smart Park

กนอ. จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นแบบ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นิคมอุตสาหกรรม Smart Park ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงอัตลักษณ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมระดับองค์กร (CSR Corporate Image) ที่สะท้อนถึงค่านิยม วัฒนธรรม และความสามารถพิเศษในการดำเนินธุรกิจของ กนอ. และสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของ กนอ. ภายใต้ Theme “ลดโลกร้อน” (Low Carbon Society) ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในการดูดซับคาร์บอน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนต่อสาธารณชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

Image Icon
17
Image Icon
0
Banner Border