โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ประชาชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้ชุมชน และสังคมได้เห็นถึงเจตนาของผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ที่จะประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย ร่วมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนควบคู่กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดไป

เอกสารที่เกียวข้อง
Icon
รายงานธงขาวดาวเขียว ปี 2565_Final.pdf
ขนาดไฟล์ 5.57 Mb. ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
รายงานธงขาวดาวเขียวปี 2564 30 ก.ย.64. FINAL.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 Mb. ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
รายงานธงขาวดาวเขียว ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.54 Mb. ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
รายงานธงขาวดาวเขียว ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 Mb. ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
รายงานธงขาวดาวเขียว ปี 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 Mb. ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
รายงานธงขาวดาวเขียว ปี 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 Mb. ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
รายงานธงขาวดาวเขียว ปี 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 Mb. ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
รายงานธงขาวดาวเขียว ปี 2558.pdf
ขนาดไฟล์ 3.03 Mb. ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
รายงานธงขาวดาวเขียว ปี 2557.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 Mb. ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
รายงานธงขาวดาวเขียว ปี 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 1.70 Mb. ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
รายงานธงขาวดาวเขียว ปี 2555.pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 Mb. ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
รายงานธงขาวดาวเขียว ปี 2554.pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 Mb. ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Banner Border