ชุมชนสัมพันธ์ CSR

กนอ. ให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้นำหลักการตามมาตรฐานสากล ISO 26000 มาเป็นกรอบการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และโครงการต่างๆ ในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กนอ. มาตั้งแต่ปลายปี 2562 เรื่อยมา

Icon
13
06.2565
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้าใจและการประยุกต์ใช้กระบวนการ กลไก เครื่องมือและตัวแทนตัวชี้วัดเชิงสังคมเพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI)

กนอ. โดยนางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.ฝชส. ร่วมกับคณะที่ปรึกษา บริษัท ไทเกอร์ แอดไวซิ่ง กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความเข้าใจและการประยุกต์ใช้กระบวนการ กลไก เครื่องมือและตัวแทนตัวชี้วัดเชิงสังคม (Proxy) เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ให้กับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมที่ กนอ. ดำเนินการเอง จำนวน 14 แห่ง

Image Icon
4
Image Icon
0
Icon
13
06.2565
อบรมการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

กนอ. โดยนางวันดี เพ็งพูล ผอ.กชส. และนางสาวปาวิกา สงสีจันทร์ ผอ.สนข. ร่วมกับ ดร.ปองพชร ธาราสุข และทีมวิทยากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแคร์คลีน บ้านไทย-จังโหลน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควนกุล และกลุ่มผู้สูงอายุ

Image Icon
5
Image Icon
0
Icon
26
05.2565
มอบเงินสนับสนุนโครงการ ”นิคมอุตสาหกรรมไทย ต้านภัยโควิด-19”

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผวก. ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุน การดำเนินการป้องกัน ยับยั้ง รักษา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 100,000 บาทจากบริษัท ไทยโพลีอะซีทัล ภายใต้โครงการ ”นิคมอุตสาหกรรมไทย ต้านภัยโควิด-19”

Image Icon
4
Image Icon
0
Icon
10
05.2565
ลงพื้นที่ประชุมหาแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริม เพิ่มทักษะความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 และเทศบาลตำบลป่าไร่ เข้าร่วมประชุมหาแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริม เพิ่มทักษะความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1

Image Icon
9
Image Icon
0
Icon
10
05.2565
ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับมัสยิดในพื้นที่ตำบลสำนักขามในเดือนรอมฎอน (เทศกาลถือศีลอด)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ. สำนักงานใหญ่) โดยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลสำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา (กำนันพลวัฒน์ วิไลชื่นผล) และประธานวิสาหกิจชุมชนแคร์คลีน บ้านไทย-จังโหลน (นายกิตติ บูนำ) เดินทางไปมอบสิ่งของประกอบด้วย อินทผาลัม น้ำหวาน กาแฟ ไมโล ขนมปังกรอบ และข้าวสาร ให้แก่มัสยิดในพื้นที่ตำบลสำนักขาม รวม 8 มัสยิด ซึ่งเป็นมัสยิดที่ตั้งอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในเดือนรอมฎอน (เทศกาลถือศีลอด)

Image Icon
15
Image Icon
1
Icon
01
04.2565
พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2564

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผวก. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2564 ให้แก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสายงานปฏิบัติการ 1 และสายงานปฏิบัติการ 2 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

Image Icon
11
Image Icon
0
Icon
17
09.2564
นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน SaKaeo Run Together 2020

นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน SaKaeo Run Together 2020

Image Icon
8
Image Icon
0
Icon
13
09.2564
ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

Image Icon
25
Image Icon
0
02
02.2565
ทดสอบ
ดาวน์โหลดทั้ง (5 ไฟล์) Image Icon
12
09.2564
นโยบายด้าน CSR ของ กนอ. (ประกาศ คกก.กนอ. นโยบาย ลว 5-6-63)
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border