ชุมชนสัมพันธ์ CSR

กนอ. ให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้นำหลักการตามมาตรฐานสากล ISO 26000 มาเป็นกรอบการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และโครงการต่างๆ ในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กนอ. มาตั้งแต่ปลายปี 2562 เรื่อยมา

Icon
27
09.2565
กนอ. ได้รับการรับรอง ISO 26000:2010

กนอ. ได้รับการรับรอง ISO 26000:2010 Social Responsibility for the scope of activities described below : providing, developing, supporting, servicing and promoting Land to Establish Industrial Estate and Industrial ports อย่างเป็นทางการ

Image Icon
3
Image Icon
0
Icon
15
09.2565
กนอ. จัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยรอบนิคมฯ ลาดกระบัง ที่ประสบภัยน้ำท่วมสูง

กนอ. จัดทำถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนโดยรอบนิคมฯ ลาดกระบัง ที่ประสบภัยน้ำท่วมสูง จำนวน 400 ชุด

Image Icon
9
Image Icon
0
Icon
15
09.2565
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน CSR ของนิคมฯ/ท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2566

กนอ. โดย กพช.ฝชส. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ/ท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของนิคมฯ/ท่าเรือฯ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ ISO 26000 และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย AA1000ses และเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้าน CSR Image ภายใต้ theme “ลดโลกร้อน” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการดำเนินงานในภาพรวมของ กนอ.

Image Icon
7
Image Icon
0
Icon
29
08.2565
กนอ. สนับสนุนโครงการวิ่ง ”อยุธยาช่างใจบุญ”

กนอ. ร่วมโครงการวิ่ง “อยุธยาช่างใจบุญ” ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ใจฟ้า แห่งวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

Image Icon
16
Image Icon
0
Icon
25
08.2565
สนับสนุนชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับชุมชนและสถานพยาบาลในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ภายใต้โครงการ ”สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโควิด-19”

กนอ. สนับสนุนชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) จำนวน 700 ชุดและสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 165 ชิ้น ให้กับชุมชน โรงเรียน และ รพสต. ในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Image Icon
7
Image Icon
0
Icon
22
08.2565
กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการแปรรูปกล้วย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการทำงานร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่

กนอ. โดย กชส.ฝชส. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการแปรรูปกล้วย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการทำงานร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

Image Icon
6
Image Icon
0
Icon
17
09.2564
นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน SaKaeo Run Together 2020

นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน SaKaeo Run Together 2020

Image Icon
13
Image Icon
0
Icon
13
09.2564
ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

Image Icon
30
Image Icon
0
12
09.2564
นโยบายด้าน CSR ของ กนอ. (ประกาศ คกก.กนอ. นโยบาย ลว 5-6-63)
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border