ชุมชนสัมพันธ์ CSR

กนอ. ให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้นำหลักการตามมาตรฐานสากล ISO 26000 มาเป็นกรอบการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และโครงการต่างๆ ในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กนอ. มาตั้งแต่ปลายปี 2562 เรื่อยมา

Icon
24
01.2567
พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566

กนอ. โดย รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. เป็นประธานในพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Theme “Green Gold Growth for Sustainability ธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน” และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการในนิคมฯ สายงานปฏิบัติการ 1 และสายงานปฏิบัติการ 2 ที่ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในมิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และ มิติการบริหารจัดการในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

Image Icon
9
Image Icon
0
TAG :
ธงขาวดาวเขียว ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม Green Star Awards
Icon
28
12.2566
สัมมนารายงานผลการศึกษา โครงการสำรวจความพึงพอใจและทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กนอ. ประจำปี 2566

กนอ. จัดการสัมมนารายงานผลการศึกษา โครงการสำรวจความพึงพอใจและทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กนอ. ประจำปี 2566 เพื่อรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันจะเป็นกลไกสำคัญ ที่นำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อความต้องการ ความพึงพอใจ ตลอดจนการยกระดับการบริการต่อลูกค้าและความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และสังคมได้อย่างมีคุณภาพและสมดุล

Image Icon
8
Image Icon
0
TAG :
สัมมนารายงานผล CSAT Survey สำรวจความพึงพอใจ กนอ.
Icon
27
09.2566
กนอ. มอบเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในสาธารณรัฐตุรกี

กนอ. มอบเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในสาธารณรัฐตุรกี ภายใต้โครงการ ”นิคมอุตสาหกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย” พร้อมพูดคุยถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ณ สถานทูตตุรกีประจำประเทศไทย

Image Icon
19
Image Icon
0
Icon
19
09.2566
ISB Forum & Awards 2023

กนอ. เปิดงาน ISB Forum & Awards 2023 พร้อมกล่าวปาฐกาถา ”ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก และความเป็นกลางทางคาร์บอน” และมอบรางวัล ISB Awards

Image Icon
22
Image Icon
0
TAG :
Net Zero ISB Awards Carbon Neutrality
Icon
15
09.2566
โครงการ ”สานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)”

ผู้บริหารกนอ. จัดการประชุมหารือภายใต้โครงการสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และคณะฯ ณ โรงแรม แกรนด์ ปา โฮเทลแอนด์รีสอร์ท ลำพูน จังหวัดลำพูน

Image Icon
19
Image Icon
0
Icon
08
09.2566
สัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวของ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 – 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2567) และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567

กนอ. จัดสัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวของ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 – 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2567) และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567 ภายใต้สถาบัน กนอ. ณ ห้องประชุม Sapphire Suite ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

Image Icon
14
Image Icon
0
TAG :
AA1000SES ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย SMART I.E. VOSs Stakeholder
Icon
28
08.2566
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Let’s Zero Together

กิจกรรรมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ กนอ. ได้ดำเนินการปลูกต้นโกงกาง และต้นแสมขาว จำนวน 10,000 ต้น ซึ่งจะสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 27.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี สร้างความหลากหลายทางชีวภาพในด้านระบบนิเวศ ด้านชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของสัตว์ทะเลให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ของ กนอ. และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

Image Icon
16
Image Icon
0
TAG :
ปลูกป่าชายเลน ความหลากหลายทางชีวภาพ Let’s Zero Together กนอ. I-EA-T ปลูกเพื่อลด ยั่งยืน
Icon
17
09.2564
นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน SaKaeo Run Together 2020

นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน SaKaeo Run Together 2020

Image Icon
37
Image Icon
0
Icon
13
09.2564
ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

Image Icon
58
Image Icon
0
12
09.2564
นโยบายด้าน CSR ของ กนอ. (ทบทวนปีงบประมาณ 2566)
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border