ชุมชนสัมพันธ์ CSR

กนอ. ให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้นำหลักการตามมาตรฐานสากล ISO 26000 มาเป็นกรอบการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และโครงการต่างๆ ในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กนอ. มาตั้งแต่ปลายปี 2562 เรื่อยมา

Icon
18
05.2566
สัมมนาโครงการ “ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2566 (IEAT Sustainable Business 2023)”

กนอ. โดย รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาโครงการ “ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2566 (IEAT Sustainable Business 2023)” ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้พัฒนานิคมฯ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานในสังกัดสายงานปฏิบัติการ 1-3 ในเรื่องมาตรฐานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคมทั้งในกระบวนการ CSR in Process และ CSR after Process เพื่อนำไปสู่การยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ภายใต้โครงการ I-EA-T Sustainable Business ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

Image Icon
3
Image Icon
0
TAG :
ผลสัมฤทธิ์ Sustainable Business
Icon
18
05.2566
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสำรวจความต้องการ ความกังวลและความคาดหวัง (VOSs) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ.

กนอ. โดย กพช.ฝชส. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสำรวจความต้องการ ความกังวลและความคาดหวัง (VOSs) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุความต้องการ ความกังวล และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเพื่อนำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวของ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2567) และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567 รวมถึงเพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสายงาน/ฝ่ายงาน อันจะนำไปสู่การยกระดับการบริหารจัดการสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

Image Icon
7
Image Icon
0
TAG :
AA1000SES ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย VOSs Stakeholder
Icon
26
04.2566
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ความต้องการ ความกังวลและความคาดหวัง (VOSs) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ.

กนอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ความต้องการ ความกังวลและความคาดหวัง (VOSs) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ. และสายงาน/ฝ่ายงานให้กับบุคลากร กนอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความกังวลและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเพื่อนำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวของ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2567) และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567 รวมถึงนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสายงาน/ฝ่ายงาน

Image Icon
21
Image Icon
0
TAG :
AA1000SES ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย SMART I.E. VOSs Stakeholder
Icon
24
04.2566
กนอ. จัดอบรมในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ระบบประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

กนอ. โดย ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ระบบประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในการนำระบบประเมินผลตอบแทนทางสังคม ที่ได้พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2564 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Image Icon
8
Image Icon
0
TAG :
SROI ผลตอบแทนทางสังคม
Icon
24
03.2566
พิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 (SOE Awards)

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) และนางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ร่วมพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Grow Green Balance)” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

Image Icon
16
Image Icon
0
TAG :
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น SOE Awards กนอ.
Icon
09
03.2566
กนอ. จัดอบรม“การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ (SMART Industrial Estates : SMART I.E.)

กนอ. จัดอบรม “การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ (SMART Industrial Estates : SMART I.E.) ที่มีศักยภาพทางธุรกิจและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน” ให้กับบุคลากร กนอ. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐาน AA1000SES ที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานขององค์กร ตลอดจนแนวทางการสร้างความร่วมมือกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาตร์การยกระดับสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon
20
Image Icon
0
TAG :
AA1000SES ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย SMART I.E.
Icon
17
09.2564
นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน SaKaeo Run Together 2020

นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน SaKaeo Run Together 2020

Image Icon
22
Image Icon
0
Icon
13
09.2564
ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

Image Icon
37
Image Icon
0
12
09.2564
นโยบายด้าน CSR ของ กนอ. (ทบทวนปีงบประมาณ 2566)
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border