Image Background
เกี่ยวกับ CSR

CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

รายงานการพัฒนาความยั่งยืนของ กนอ. ตามมาตรฐาน GRI

นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ.

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ.

ผังคณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

คู่มือ / แผนงาน

คู่มือ CSR in Process ของ กนอ.

คู่มือการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI)

คู่มือบัญชีเชิงสังคม

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวของ กนอ. (ปีงบประมาณ 2566-2570)

ผลการดำเนินงาน

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน CSR in Process

การสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ CSR ประจำปี

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลัง VIDEO

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ติดต่อ กนอ.

IEAT CSR FB

Banner Border