Image Background
เกี่ยวกับ CSR

CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

ผังคณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ทำเนียบบุคลากรฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ.

พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ.

รายงานการพัฒนาความยั่งยืนของ กนอ. ตามมาตรฐาน GRI

คู่มือ / แผนงาน

คู่มือ CSR in Process ของ กนอ.

คู่มือการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI)

คู่มือบัญชีเชิงสังคม

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวของ กนอ. (ปีงบประมาณ 2566-2570)

คู่มือการตรวจประเมินโรงงาน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว

ผลการดำเนินงาน

การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐาน AA1000SES

การสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ CSR ประจำปี

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

โครงการสำรวจความพึงพอใจและทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กนอ.

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลัง VIDEO

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ติดต่อ กนอ.

IEAT CSR FB

Banner Border