โครงการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

กนอ. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาจัดตั้งและบริหารนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สงขลา ตาก ดำเนินโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน (Green Strategy) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคมและชุมชน ตามมาตรฐาน ISO 26000
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. กนอ.ได้รับความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ ทุกภาคส่วนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน สร้างการยอมรับจากชุมชน/หน่วยงาน และเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ระหว่างนิคมอุตสาหกรรม ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อให้การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และตากเป็นไปตามแผน
  3. กนอ. มีเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่ มีการประสานงานความร่วมมือกัน การสื่อสารในพื้นที่การนำเสนอ และรับทราบข้อมูลข่าวสารของ กนอ. ที่ถูกต้องและชัดเจน

 

กระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

Banner Border