Image Icon

12

Image Icon

0

สนับสนุนชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับชุมชนและสถานพยาบาลในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ภายใต้โครงการ ”สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโควิด-19”

กนอ. สนับสนุนชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) จำนวน 700 ชุดและสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 165 ชิ้น ให้กับชุมชน โรงเรียน และ รพสต. ในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

กนอ. โดย นายประทีป เอ่งฉ้วน รผก.ปก.1 พร้อมด้วย ฝชส. และ สนก. สนับสนุนชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) จำนวน 700 ชุดและสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 165 ชิ้น ให้กับชุมชน โรงเรียน และ รพสต. ในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ดังนี้


1. ชุมชนตำบลบ้านธาตุ หมู่ที่ 1-5
2.โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร)
3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านธาตุ
4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าตูม
5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพระพุทธบาทน้อย
6.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสองคอน

ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งในส่วนของการตรวจหาเชื้อด้วยตนเองโดยใช้ Antigen test kit (ATK) ไปจนถึงการรักษาตนเองที่บ้าน หรือ Home Isolation เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
27
10.2565
I-EA-T Sustainable Business Forum 2022

กนอ. มอบรางวัล ISB Awards 2022 ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณารางวัล และผ่านการรับรอง ISB List ตามเกณฑ์มาตรฐาน Impact Performance ที่ดีในระดับสากล

Image Icon
2
Image Icon
0
Icon
11
10.2565
กนอ. จัดพิธีทอดผ้าพระกฐินสายงาน (สายงานบริหาร, สายงานยุทธศาสตร์, และสายงานพัฒนาที่ยั่งยืน)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดพิธีทอดผ้าพระกฐินสายงาน (สายงานบริหาร, สายงานยุทธศาสตร์, และสายงานพัฒนาที่ยั่งยืน) โดยได้รับประทานผ้าพระกฐินจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน)

Image Icon
4
Image Icon
0
Icon
10
10.2565
กนอ. จัดงานสัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวของ กนอ. ปีงบประมาณ 2566–2570 และแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2566

กนอ. โดย ฝชส. จัดงานสัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวของ กนอ. ปีงบประมาณ 2566–2570 และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 เพื่อถ่ายทอด สื่อสารทิศทางการดําเนินงานของ กนอ. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้กับผู้บริหาร พนักงาน กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บรรลุผลสําเร็จ

Image Icon
4
Image Icon
0
Banner Border