Image Icon

34

Image Icon

0

กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการแปรรูปกล้วย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการทำงานร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่

กนอ. โดย กชส.ฝชส. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการแปรรูปกล้วย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการทำงานร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 กนอ. โดย ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จัดกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการแปรรูปกล้วย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการทำงานร่วมกันกับชุมชน ภายใต้โครงการการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ CSR ของนิคมฯ ณ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจากนายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผช.ผวก.ปก.2 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี ผช.ผอ.สนพ. ผช.ผอ.สทร. คุณบุญเอื้อม น้อยเอม กรรมการผู้จัดการบริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ให้เกียรติบรรยายต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 65 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าไร่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 โรงเรียนบ้านโคกและผู้แทนชุมชนตำบลป่าไร่

ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
27
10.2565
I-EA-T Sustainable Business Forum 2022

กนอ. มอบรางวัล ISB Awards 2022 ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณารางวัล และผ่านการรับรอง ISB List ตามเกณฑ์มาตรฐาน Impact Performance ที่ดีในระดับสากล

Image Icon
19
Image Icon
0
Icon
11
10.2565
กนอ. จัดพิธีทอดผ้าพระกฐินสายงาน (สายงานบริหาร, สายงานยุทธศาสตร์, และสายงานพัฒนาที่ยั่งยืน)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดพิธีทอดผ้าพระกฐินสายงาน (สายงานบริหาร, สายงานยุทธศาสตร์, และสายงานพัฒนาที่ยั่งยืน) โดยได้รับประทานผ้าพระกฐินจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน)

Image Icon
27
Image Icon
0
Icon
10
10.2565
กนอ. จัดงานสัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวของ กนอ. ปีงบประมาณ 2566–2570 และแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2566

กนอ. โดย ฝชส. จัดงานสัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวของ กนอ. ปีงบประมาณ 2566–2570 และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 เพื่อถ่ายทอด สื่อสารทิศทางการดําเนินงานของ กนอ. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้กับผู้บริหาร พนักงาน กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บรรลุผลสําเร็จ

Image Icon
19
Image Icon
0
Banner Border