Image Icon

71

Image Icon

0

โครงการปลูกป่าต้นแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นิคมอุตสาหกรรม Smart Park

กนอ. จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นแบบ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นิคมอุตสาหกรรม Smart Park ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงอัตลักษณ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมระดับองค์กร (CSR Corporate Image) ที่สะท้อนถึงค่านิยม วัฒนธรรม และความสามารถพิเศษในการดำเนินธุรกิจของ กนอ. และสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของ กนอ. ภายใต้ Theme “ลดโลกร้อน” (Low Carbon Society) ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในการดูดซับคาร์บอน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนต่อสาธารณชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันอังคารที่ 16 ส.ค. 65 กนอ. จัดกิจกรรมปลูกป่าต้นแบบ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค (Smart Park) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Let’s Zero together ปลูก เพื่อ ลด สู่อนาคตที่ยั่งยืน” โดยมี รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี และ นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รผก.บร.รก.รผก.พย. ให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าต้นแบบครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ผ่านการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนในการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศให้เท่ากับศูนย์ ส่งต่ออากาศบริสุทธิ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน นับเป็นก้าวสำคัญสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และ Net Zero Emission ตามที่ กนอ. ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 300 ต้น และต้นประดู่ป่า จำนวน 500 ต้น ซึ่งคิดเป็นศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 20,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ B นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค (Smart Park) โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 600 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ และชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมฯ ที่มาร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้

ภาพที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ
Icon
ข่าวปลูกป่า_16 ส.ค. 2565.pdf
ขนาด 506 KB ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Banner Border