ชุมชนสัมพันธ์ CSR

กนอ. ให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้นำหลักการตามมาตรฐานสากล ISO 26000 มาเป็นกรอบการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และโครงการต่างๆ ในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กนอ. มาตั้งแต่ปลายปี 2562 เรื่อยมา

Icon
19
01.2566
กนอ. ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 2 และตำรวจท่องเที่ยว ขับเคลื่อนความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม

คณะผู้บริหาร กนอ. และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมต้อนรับ พล.ต.ท. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พล.ต.ท. สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและคณะ ผู้แทนชมรมผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และผู้แทนผู้พัฒนานิคมฯ (เอเซีย อาร์ไอแอล ผาแดง WHA) และเยี่ยมชม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายใต้โครงการ ”กนอ. ร่วมกับตำรวจภูธรภาค2 และตำรวจท่องเที่ยว ขับเคลื่อนความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม”

Image Icon
2
Image Icon
0
Icon
13
01.2566
กนอ. มอบเงินสนับสนุนและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับชุมชนโดยรอบ กนอ.สนญ. จำนวน 6 แห่ง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

กนอ. โดยนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) มอบเงินสนับสนุนและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับชุมชนโดยรอบ กนอ.สนญ. จำนวน 6 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ กนอ.สนญ.

Image Icon
1
Image Icon
0
TAG :
วันเด็ก
Icon
16
12.2565
สัมมนารายงานผลการศึกษา โครงการสำรวจความพึงพอใจและทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กนอ. ประจำปี 2565

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนารายงานผลการศึกษา โครงการสำรวจความพึงพอใจและทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กนอ. ประจำปี 2565 เพื่อรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันจะเป็นกลไกสำคัญ ที่นำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อความต้องการ ความพึงพอใจ ตลอดจนการยกระดับการบริการต่อลูกค้าและความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และสังคมได้อย่างมีคุณภาพและสมดุล

Image Icon
7
Image Icon
0
Icon
28
10.2565
กนอ. มอบถุงยังชีพ โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจช่วยพี่น้องชาวไทย”

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. และคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด เพื่อสนับสนุนโครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจช่วยพี่น้องชาวไทย” โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

Image Icon
12
Image Icon
0
Icon
27
10.2565
กฐินพระราชทาน กนอ. ประจำปี 2565

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดบางคลอง ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

Image Icon
16
Image Icon
0
Icon
27
10.2565
I-EA-T Sustainable Business Forum 2022

กนอ. มอบรางวัล ISB Awards 2022 ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณารางวัล และผ่านการรับรอง ISB List ตามเกณฑ์มาตรฐาน Impact Performance ที่ดีในระดับสากล

Image Icon
8
Image Icon
0
Icon
17
09.2564
นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน SaKaeo Run Together 2020

นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน SaKaeo Run Together 2020

Image Icon
14
Image Icon
0
Icon
13
09.2564
ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

Image Icon
34
Image Icon
0
12
09.2564
นโยบายด้าน CSR ของ กนอ. (ทบทวนปีงบประมาณ 2566)
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border