ชุมชนสัมพันธ์ CSR

กนอ. ให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้นำหลักการตามมาตรฐานสากล ISO 26000 มาเป็นกรอบการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และโครงการต่างๆ ในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กนอ. มาตั้งแต่ปลายปี 2562 เรื่อยมา

Icon
27
09.2566
กนอ. มอบเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในสาธารณรัฐตุรกี

กนอ. มอบเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในสาธารณรัฐตุรกี ภายใต้โครงการ ”นิคมอุตสาหกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย” พร้อมพูดคุยถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ณ สถานทูตตุรกีประจำประเทศไทย

Image Icon
7
Image Icon
0
Icon
19
09.2566
ISB Forum & Awards 2023

กนอ. เปิดงาน ISB Forum & Awards 2023 พร้อมกล่าวปาฐกาถา ”ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก และความเป็นกลางทางคาร์บอน” และมอบรางวัล ISB Awards

Image Icon
16
Image Icon
0
TAG :
Net Zero ISB Awards Carbon Neutrality
Icon
15
09.2566
โครงการ ”สานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)”

ผู้บริหารกนอ. จัดการประชุมหารือภายใต้โครงการสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และคณะฯ ณ โรงแรม แกรนด์ ปา โฮเทลแอนด์รีสอร์ท ลำพูน จังหวัดลำพูน

Image Icon
9
Image Icon
0
Icon
08
09.2566
สัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวของ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 – 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2567) และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567

กนอ. จัดสัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวของ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 – 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2567) และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567 ภายใต้สถาบัน กนอ. ณ ห้องประชุม Sapphire Suite ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

Image Icon
3
Image Icon
0
TAG :
AA1000SES ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย SMART I.E. VOSs Stakeholder
Icon
24
08.2566
การสัมมนาสื่อสารคู่มือและแผนเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับ Stakeholder ระดับสายงาน/ฝ่ายงานตามมาตรฐาน AA1000SES ภายใต้สถาบัน กนอ.

กนอ. จัดสัมมนาสื่อสารคู่มือการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสายงาน/ฝ่ายงาน และแผนเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐาน AA1000SES ภายใต้สถาบัน กนอ.

Image Icon
11
Image Icon
0
TAG :
คู่มือการเสริมสร้างความสัมพันธ์ สายงาน/ฝ่ายงาน มาตรฐาน AA1000SES ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Enablers
Icon
15
08.2566
กนอ. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

กนอ. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Let’s Zero Together ปลูก เพื่อ ลด สู่อนาคตที่ยั่งยืน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ (สถานตากอากาศบางปู)

Image Icon
18
Image Icon
0
TAG :
Let’s Zero Together ปลูกป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ ความเป็นกลางทางคาร์บอน กนอ. Carbon Neutrality Net Zero Emission
Icon
28
08.2566
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Let’s Zero Together

กิจกรรรมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ กนอ. ได้ดำเนินการปลูกต้นโกงกาง และต้นแสมขาว จำนวน 10,000 ต้น ซึ่งจะสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 27.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี สร้างความหลากหลายทางชีวภาพในด้านระบบนิเวศ ด้านชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของสัตว์ทะเลให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ของ กนอ. และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

Image Icon
1
Image Icon
0
TAG :
ปลูกป่าชายเลน ความหลากหลายทางชีวภาพ Let’s Zero Together กนอ. I-EA-T ปลูกเพื่อลด ยั่งยืน
Icon
17
09.2564
นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน SaKaeo Run Together 2020

นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน SaKaeo Run Together 2020

Image Icon
31
Image Icon
0
Icon
13
09.2564
ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

Image Icon
52
Image Icon
0
12
09.2564
นโยบายด้าน CSR ของ กนอ. (ทบทวนปีงบประมาณ 2566)
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border