Image Icon

12

Image Icon

0

กนอ. มอบถุงยังชีพ โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจช่วยพี่น้องชาวไทย”

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. และคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด เพื่อสนับสนุนโครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจช่วยพี่น้องชาวไทย” โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. นางนิภา รุกขมธุร์ ผช.ผวก.ยศ รก.รผก.ยศ. นางบุปผา กวินวศิน ผช.ผวก.พย. และนางสาวนลินี กาญจนามัย ผช.ผวก.บร. มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด เพื่อสนับสนุนโครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจช่วยพี่น้องชาวไทย” โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ปกอ. มอบหมายให้ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อรวบรวมถุงยังชีพส่งไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป

ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
19
01.2566
กนอ. ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 2 และตำรวจท่องเที่ยว ขับเคลื่อนความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม

คณะผู้บริหาร กนอ. และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมต้อนรับ พล.ต.ท. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พล.ต.ท. สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและคณะ ผู้แทนชมรมผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และผู้แทนผู้พัฒนานิคมฯ (เอเซีย อาร์ไอแอล ผาแดง WHA) และเยี่ยมชม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายใต้โครงการ ”กนอ. ร่วมกับตำรวจภูธรภาค2 และตำรวจท่องเที่ยว ขับเคลื่อนความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม”

Image Icon
2
Image Icon
0
Icon
13
01.2566
กนอ. มอบเงินสนับสนุนและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับชุมชนโดยรอบ กนอ.สนญ. จำนวน 6 แห่ง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

กนอ. โดยนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) มอบเงินสนับสนุนและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับชุมชนโดยรอบ กนอ.สนญ. จำนวน 6 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ กนอ.สนญ.

Image Icon
1
Image Icon
0
TAG :
วันเด็ก
Icon
16
12.2565
สัมมนารายงานผลการศึกษา โครงการสำรวจความพึงพอใจและทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กนอ. ประจำปี 2565

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนารายงานผลการศึกษา โครงการสำรวจความพึงพอใจและทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กนอ. ประจำปี 2565 เพื่อรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันจะเป็นกลไกสำคัญ ที่นำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อความต้องการ ความพึงพอใจ ตลอดจนการยกระดับการบริการต่อลูกค้าและความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และสังคมได้อย่างมีคุณภาพและสมดุล

Image Icon
7
Image Icon
0
Banner Border