ชุมชนสัมพันธ์ CSR

กนอ. ให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้นำหลักการตามมาตรฐานสากล ISO 26000 มาเป็นกรอบการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และโครงการต่างๆ ในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กนอ. มาตั้งแต่ปลายปี 2562 เรื่อยมา

Icon
28
10.2565
กนอ. มอบถุงยังชีพ โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจช่วยพี่น้องชาวไทย”

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. และคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด เพื่อสนับสนุนโครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจช่วยพี่น้องชาวไทย” โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

Image Icon
3
Image Icon
0
Icon
27
10.2565
กฐินพระราชทาน กนอ. ประจำปี 2565

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดบางคลอง ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

Image Icon
3
Image Icon
0
Icon
27
10.2565
I-EA-T Sustainable Business Forum 2022

กนอ. มอบรางวัล ISB Awards 2022 ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณารางวัล และผ่านการรับรอง ISB List ตามเกณฑ์มาตรฐาน Impact Performance ที่ดีในระดับสากล

Image Icon
2
Image Icon
0
Icon
11
10.2565
กนอ. จัดพิธีทอดผ้าพระกฐินสายงาน (สายงานบริหาร, สายงานยุทธศาสตร์, และสายงานพัฒนาที่ยั่งยืน)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดพิธีทอดผ้าพระกฐินสายงาน (สายงานบริหาร, สายงานยุทธศาสตร์, และสายงานพัฒนาที่ยั่งยืน) โดยได้รับประทานผ้าพระกฐินจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน)

Image Icon
4
Image Icon
0
Icon
10
10.2565
กนอ. จัดงานสัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวของ กนอ. ปีงบประมาณ 2566–2570 และแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 2566

กนอ. โดย ฝชส. จัดงานสัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวของ กนอ. ปีงบประมาณ 2566–2570 และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 เพื่อถ่ายทอด สื่อสารทิศทางการดําเนินงานของ กนอ. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้กับผู้บริหาร พนักงาน กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บรรลุผลสําเร็จ

Image Icon
4
Image Icon
0
Icon
27
09.2565
กนอ. ได้รับการรับรอง ISO 26000:2010

กนอ. ได้รับการรับรอง ISO 26000:2010 Social Responsibility for the scope of activities described below : providing, developing, supporting, servicing and promoting Land to Establish Industrial Estate and Industrial ports อย่างเป็นทางการ

Image Icon
14
Image Icon
0
Icon
17
09.2564
นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน SaKaeo Run Together 2020

นิคมฯ สระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน SaKaeo Run Together 2020

Image Icon
13
Image Icon
0
Icon
13
09.2564
ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

Image Icon
33
Image Icon
0
12
09.2564
นโยบายด้าน CSR ของ กนอ. (ทบทวนปีงบประมาณ 2566)
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border